Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser gælder for alle udførte opgaver samt alle tilbud afgivet af DroneShoot, CVR-nr.: 34496889 med mindre andet skriftligt er aftalt.

 

Handelsbetingelserne er bindende for kunden som defineret nedenfor, og er en integreret del af den individuelle droneopgave, der udarbejdes skriftligt, i form af et tilbud, ved hver opgave.

 

DroneShoot gennemgår meget gerne tilbuddet i detaljer og leverer altid tilbud skriftligt når DroneShoot har modtaget en fuld beskrivelse fra Kunden og har fuldt overblik over krav og forventninger til Opgaven.

 

Regulerer tilbuddet forhold, der også er omfattet af de Handelsbetingelser, skal de særlige forhold i tilbuddet gælde forud for de Handelsbetingelser.

 

Definitioner

 

“Aftalen” betyder den individuelle aftale (i form af et tilbud) indgået mellem DroneShoot og kunden inden for områderne dronebilleder, dronevideo eller anden foto- eller videooptagelse.

 

“Kunden” betyder enhver, som har indgået aftale med DroneShoot om køb af ydelser inden for dronebilleder, dronevideo eller anden foto- eller videooptagelse.

 

“Opgave” betyder en specifik afgrænset ydelse i henhold til Aftalen med DroneShoot.

 

Priser og betalingsvilkår

 

Fakturering

 

Kunden faktureres efter levering af Opgaven, hvis ikke andet fremgår af Aftalen. Alle priser angivet i Aftalen er i danske kroner eksklusiv moms. Betalingsbetingelser er 7 dage (medmindre andet aftales).

 

Forsinket betaling

 

Ved overskridelse af betalingsbetingelserne vil DroneShoot opkræve månedlige morarenter af skyldig saldo med 2 % pr. påbegyndt måned, indtil betaling af udestående beløb finder sted. Såfremt udestående beløb ikke er modtaget rettidigt og DroneShoot må udsende en betalingspåmindelse, pålægges et gebyr på DKK 100 inkl. moms for hver betalingspåmindelse.

 

Booking

 

Det danske vejr er meget omskifteligt og da forholdene skal være gode til droneoptagelser, er vi meget fleksible når det kommer til at få fuldført dine optagelser. Mange jobs er booket i sidste øjeblik. Vi skal dog have tid til at lave vores pre-flight forberedelser og sikre at flyvningen kan foretages i henhold til gældende flyveregler for droner, samt sikre at vi kan opfylde kravene til vores dispensation og evt. særtilladelse vi måtte have fået.

 

Udsættelse pga. vejret

 

Droneoptagelser er forholdsvis vejrafhængige. Hvis vejret (regn, stærk vind, frost) forhindrer forsvarlig flyvning på en booket aftale, vil DroneShoot naturligvis ikke kræve betaling og i stedet forsøge at booke optagelsen til et andet tidspunkt.

 

DroneShoot forbeholder sig til enhver tid ret til at aflyse en flyvning såfremt DroneShoot ikke finder den kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt eller vejret vurderes at være til risiko. DroneShoot kan aldrig holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle ekstra udgifter der måtte tilkomme som følge af at en flyvning aflyses med begrundelse i sikkerhedsmæssige årsager, overholdelse af flyvereglerne eller vejrlig.

 

Aflysning

Hvis et job aflyses af Kunden af andre årsager end vejrlig, og ikke bookes til et andet tidspunkt, vil DroneShoot fakturere et gebyr på 30% af den oprindelige tilbudspris til dækning af vores omkostninger (forberedelser, kørsel, pilot) medmindre andet er aftalt på forhånd.

 

 

Fejl og mangler

 

Ved ikke tilfredsstillende arbejde af DroneShoot, skal indsigelser gøres gældende skriftligt senest 7 dage efter Opgaven er leveret. I modsat fald bortfalder Kundens ret til afhjælpning og erstatning.

 

Underleverandører

 

DroneShoot er berettiget til at benytte underleverandører til at udføre Opgaverne.

 

Vilkårenes uafhængighed

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse Almindelige Handelsbetingelser erklæres ugyldige eller lovstridige, skal de øvrige bestemmelser stadig være gældende.

 

Fortrolighed og videregivelse af oplysninger

Alle forespørgsler behandles fuldt fortroligt. DroneShoot videregiver udelukkende oplysninger om Kunden til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen foreskriver det. Misligholder Kunden sine forpligtelser over for DroneShoot indberetter DroneShoot Kunden til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor, ligesom oplysningerne kan videregives til tredjemand i forbindelse med inddrivelse af tilgodehavender hos Kunden.

 

 

Persondata

 

DroneShoot indsamler kontaktoplysninger (navn, telefonnummer og e-mail) på enkeltpersoner hos Kunden.Formålet med data er at kunne opfylde den aftale, vi har om udførelse af et stykke arbejde for Kunden, samt fakturering for arbejdet.

 

Data registreres i vores kundesystem så det kan findes frem ved behov for kontakt i forbindelse med opfyldelse af vores aftale med Kunden.

 

Data på kontaktpersoner hos Kunden opbevares så længe der eksisterer en kontrakt mellem Kunden og DroneShoot. Efter aftalens ophør gemmes data alene med henblik på opfyldelse af myndighedskrav.

 

Brug af optagelser på DroneShoot.dk

DroneShoot er naturligvis stolte af vores arbejde og DroneShoot promoverer jævnligt vores ydelser. DroneShoot vil aldrig udgive optagelser vi har lavet uden forhåndsgodkendelser fra vores Kunder. DroneShoot forbeholder sig dog ret til at bruge alle optagelser til egen marketing, om det så er inkludering i Showreels til PR brug for DroneShoot.dk og tilhørende sociale medier eller anden egen markedsføring. Skulle dette stride imod en kundes ønsker, bør man gøre os opmærksom på dette inden påbegyndelser af optagelserne.

 

Godkendelse af vores tilbud er samtidig en accept af disse betingelser.